Glazer House出售“压倒性”价格,迪拜亿万富翁准备Jiē管
  负责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  Tōng用网站的许Kè证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日Fā布

  Jiāo易地址:12号公Yù,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /Diàn子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内